Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานบริหารงานบุคคล
ข้อมูลเชิงสิถิติการให้บริการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
VDO กิจกรรม อบต.
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
สายด่วนคลายทุกข์
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือหรือมาตรฐานการฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการ
E-Service
ช่องทางร้องเรียนการทุจริต


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม
จำนวนประชากร ครัวเรือนตำบลคีรีราษฎร์
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
บ้านอุ้มเปี้ยม
บ้านแม่ละเมา
บ้านป่าหวาย
บ้านป่าคา
บ้านร่มเกล้าสหมิตร 
บ้านป่าคาใหม่
บ้านป่าคาเก่า
บ้านชิบาโบ
บ้านใหม่คีรีราษฎร์
บ้านใหม่ยอดคีรี
บ้านใหม่ดินแดง
บ้านห้วยไผ่
214
66
93
254
779
20
75
230
209
104
150
94
1,189
309
375
800
2,137
842
410
599
720
417
680
402
1,119
309
351
810
2,159
805
384
589
759
407
645
375
2,308
618
726
1,610
4,296
1,647
794
1,188
1,479
824
1,325
777
  รวม 2,464 8,880 8,712 17,592
 
ประชากรของตำบลแยกออกเป็นวัยต่างๆ
วัยเด็ก (0 – 5 ปี)
วัยการศึกษา (6 –9 ปี)
วัยการศึกษา (10-14ปี)
วัยเยาวชน (15-19 ปี)
วัยเยาวชน (20-24 ปี)
วัยแรงงาน (25-29 ปี)
วัยแรงงาน (30-34 ปี)
วัยแรงงาน (35-39ปี)
วัยแรงงาน (40-49ปี)
วัยแรงงาน (50-59ปี)
วัยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)
ชาย    1,302
ชาย    1,091
ชาย    1,183
ชาย    1,031
ชาย       918
ชาย       743
ชาย       618
ชาย       413
ชาย       646
ชาย      444
ชาย      373
หญิง    1,220
หญิง    1,053
หญิง    1,198
หญิง       963
หญิง       874
หญิง       675
หญิง       570
หญิง       424
หญิง       713
หญิง       486
หญิง       423
รวม   2,522
รวม   2,144
รวม   2,381
รวม   1,994
รวม   1,792
รวม   1,418
รวม   1,188
รวม      837
รวม  1,359
รวม     930
รวม     796


การศึกษา
   - โรงเรียนประถมศึกษา  จำนวน  6  แห่ง
   - โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น  จำนวน  5  แห่ง
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์  จำนวน  6  แห่ง คือ
     1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าหวาย หมู่ที่ 3 มีเด็กอนุบาล 3 ขวบจำนวน 1 ห้องเรียน มีสัดส่วนครู 1 คน ต่อนักเรียน 25 คน ปัจจุบันมีเด็กนักเรียน จำนวน 58 คน ครูประจำศูนย์ 3 คน
     2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรีราษฎร์ 1 หมู่ที่ 4 มีเด็กอนุบาล 3 ขวบ จำนวน 1 ห้องเรียน มีสัดส่วนครู 1 คน ต่อนักเรียน 25 คน ปัจจุบันมีเด็กนักเรียน จำนวน 81 คน ครูประจำศูนย์ 4 คน
     3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรีราษฎร์ 2 หมู่ที่ 7 มีเด็กอนุบาล 3 ขวบ จำนวน 1 ห้องเรียน มีสัดส่วนครู 1 คน ต่อนักเรียน 25 คน ปัจจุบันมีเด็กนักเรียน จำนวน 37 คน ครูประจำศูนย์ 2 คน
     4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าคาใหม่ หมู่ที่ 6 มีเด็กอนุบาล 3 ขวบ จำนวน 1 ห้องเรียน มีสัดส่วน ครู 1 คนต่อนักเรียน 25 คน ปัจจุบันมีเด็กนักเรียน จำนวน 26 คน ครูประจำศูนย์ 2 คน
     5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มเกล้าสหมิตร หมู่ที่ 5 มีเด็กอนุบาล 3 ขวบ จำนวน 1 ห้องเรียน มีสัดส่วนครู 1 คนต่อนักเรียน 25 คน ปัจจุบันมีเด็กนักเรียน จำนวน 44 คน ครูประจำศูนย์ 2 คน
     6) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าใหม่ยอดคีรี หมู่ที่ 10 มีเด็กอนุบาล 3 ขวบ จำนวน 1 ห้องเรียน มีสัดส่วนครู 1 คนต่อนักเรียน 25 คน ปัจจุบันมีเด็กนักเรียน จำนวน 69 คน ครูประจำศูนย์ 3 คน

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
   - วัด/สำนักสงฆ์  จำนวน  3  แห่ง
   - โบสถ์ (คริสจักร)  จำนวน  17  แห่ง
   - ศาลเจ้า  จำนวน  14  แห่ง

การสาธารณสุข
   - สถานีอนามัย  จำนวน  4  แห่ง
   - สถานบริการสาธารณสุขชุมชน  จำนวน  2  แห่ง

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
   - ป้อมยามตำรวจ  จำนวน  3  แห่ง
   - ป้อมยาม อส.  จำนวน  1  แห่ง
   - ป้อม อปพร.  จำนวน  1 แห่ง


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
เลขที่ 999 หมู่ที่ 9 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63160
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-5580-5555     E-mail : admin@khirirat.go.th


www.khirirat.go.th