Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
VDO กิจกรรม อบต.
แผนพัฒนาสี่ปี
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
สายด่วนคลายทุกข์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ITA ปี พ.ศ. 2563
▶ ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
     ข้อมูลพื้นฐาน
  o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
  o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
  o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
  ★ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  o9 Social network
      - Facebook
 
▶ ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
  ★ การดำเนินงาน
        - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
        - แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2565
        - รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 2563
 
★ การปฏิบัติงาน
การให้บริการ
  o17 E-Service
▶ ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
  o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
         - รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 2562
★ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
        - ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
        - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
        - ต.ค.2562
        - พ.ย.2562
        - ธ.ค.2562
        - ม.ค.2563
        - ก.พ.2563
        - มี.ค.2563
▶ ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
       
 ▶ ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
 ★ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
        - เว็บบอร์ด
        - กิจการสภา
 
▶ ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
 ★ แผนป้องกันการทุจริต
 ▶ ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
เลขที่ 999 หมู่ที่ 9 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63160
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-5580-5555     E-mail : admin@khirirat.go.th


www.khirirat.go.th