Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานการเจ้าหน้าที่
ข้อมูลเชิงสิถิติการให้บริการ
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ. 2565
ITA ปี พ.ศ. 2566
ITA ปี พ.ศ. 2567
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
VDO กิจกรรม อบต.
งานกิจการสภา
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สายด่วนคลายทุกข์
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
Q&A กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน/เอกสารเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากร
คู่มือการให้บริการ
E-Service
ช่องทางร้องเรียนการทุจริต
ITA ปี พ.ศ. 2567

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(Integrity and transparency Assessment: ITA)
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ O1 โครงสร้าง
แผนผังโครงสร้างหน่วยงาน

ข้อ O2 ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลผู้บริหารฝ่ายการเมือง  
ข้อมูลผู้บริหารฝ่ายราชการ  

ข้อ O3 อำนาจหน้าที่
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายกำหนด 

ข้อ O4 ข้อมูลการติดต่อ
ข้อมูลการติดต่อ 

การประชาสัมพันธ์
ข้อ O5 ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ข่าวรับสมัคร-สรรหา  
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม  

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ O6 Q&A ช่องทางการสอบถาม
กระดานถามตอบ / กระดานสนทนา
Messenger Live Chat

ข้อ O7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนยุธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  

การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
ข้อ 08 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
- แผนการดำเนินงาน
http://www.khirirat.go.th/view_detail.php?boxID=3617&id=297503
http://www.khirirat.go.th/view_detail.php?boxID=3617&id=310822

ข้อ O9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน
ข้อ O10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

การให้บริการและการติดต่อประสานงาน
ข้อ O11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
คู่มือประชาชน

ข้อ O12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ
- รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน 

ข้อ O13 E–Service
E-Service คำร้องออนไลน์ 
แบบฟอร์ออนไลน์  
คู่มือการใช้บริการ 

การจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ O14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

ข้อ O15 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
http://www.khirirat.go.th/view_all.php?id=2464&date_start=23%2F01%2F2024&date_end=23%2F01%2F2024&search_text=

ข้อ O16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

ข้อ O17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ O18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
http://www.khirirat.go.th/view_all.php?id=6590

ข้อ O19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ข้อ O20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
- ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
http://www.khirirat.go.th/view_detail.php?boxID=7196&id=310523
http://www.khirirat.go.th/view_detail.php?boxID=7196&id=310442
http://www.khirirat.go.th/view_detail.php?boxID=7196&id=310438
http://www.khirirat.go.th/view_detail.php?boxID=7196&id=310524
http://www.khirirat.go.th/view_detail.php?boxID=7196&id=310439

ข้อ O21 การขับเคลื่อนจริยธรรม
- การขับเคลื่อนจริยธรรม
http://www.khirirat.go.th/view_detail.php?boxID=6590&id=303884
http://www.khirirat.go.th/view_detail.php?boxID=6590&id=303888
http://www.khirirat.go.th/view_detail.php?boxID=2467&id=306532

การส่งเสริมความโปร่งใส การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ O22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อ O23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
http://www.khirirat.go.th/view_detail.php?boxID=6591&id=212862
http://www.khirirat.go.th/page.php?id=7278

ข้อ O24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ O25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
- กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม
http://www.khirirat.go.th/view_detail.php?boxID=2467&id=309471
http://www.khirirat.go.th/view_detail.php?boxID=2462&id=309469

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบนนโยบาย No Gift Policy
ข้อ O26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

ข้อ O27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
- กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
- การสร้าวัฒนธรรม No Gift Policy
http://www.khirirat.go.th/view_detail.php?boxID=2467&id=305218

ข้อ O28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

ข้อ O29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ O30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี

ข้อ O31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส แผนป้องกันการทุจริต
ข้อ O32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ข้อ O33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ข้อ O34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ข้อ O35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


 

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
เลขที่ 999 หมู่ที่ 9 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63160
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-5580-5555     E-mail : saraban@khirirat.go.th

www.khirirat.go.th