Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานการเจ้าหน้าที่
ข้อมูลเชิงสิถิติการให้บริการ
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ. 2565
ITA ปี พ.ศ. 2566
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
VDO กิจกรรม อบต.
งานกิจการสภา
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สายด่วนคลายทุกข์
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
Q&A กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน/เอกสารเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากร
คู่มือการให้บริการ
E-Service
ช่องทางร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
03 ม.ค. 2566 ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
03 ม.ค. 2566 ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
03 ม.ค. 2566 ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
03 ม.ค. 2566 ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประมวลจริยธรรมข้านราชการพลเรือน
03 ม.ค. 2566 ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ คู่มือมาตรฐานจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
04 ม.ค. 2565 ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล
04 ม.ค. 2565 ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลแม่ละเมา ตำบลแม่ปะ ตำบลพระธาตุผาแดง ตำบลพะวอ ตำบลแม่กุ ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด และตำบลคีรีราษฎร์ ตำบลช่องแคบ ตำบลพบพระ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
04 ม.ค. 2565 ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตหมู่บ้าน
04 ม.ค. 2565 ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยช้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554)
04 ม.ค. 2565 ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยบริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
เลขที่ 999 หมู่ที่ 9 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63160
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-5580-5555     E-mail : saraban@khirirat.go.th

www.khirirat.go.th