Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
VDO กิจกรรม อบต.
แผนพัฒนาสี่ปี
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
สายด่วนคลายทุกข์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์ 
​การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน 2563 และเดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ขอชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2565 นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2565 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2505) ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อน สิ้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี 
2. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วันที่มีสิทธิได้รับงินบี้ยยังชีพที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ไปลงทะเบียนและยื่นคำขอเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2563 และเดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2564 ด้วยตนเอง ณ ห้องกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์  ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)
เพื่อจะได้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 
1. บัตรประจำตัวประชาชน 
2. ทะเบียนบ้านฉบับตัวจริง(ที่เป็นปัจจุบัน) 
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
​การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 2563