Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานการเจ้าหน้าที่
ข้อมูลเชิงสิถิติการให้บริการ
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ. 2565
ITA ปี พ.ศ. 2566
ITA ปี พ.ศ. 2567
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
VDO กิจกรรม อบต.
งานกิจการสภา
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สายด่วนคลายทุกข์
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
Q&A กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน/เอกสารเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากร
คู่มือการให้บริการ
E-Service
ช่องทางร้องเรียนการทุจริต
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมวันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว
ขอประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมวันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว
       ด้วยกระทรวงมหาดไทยและกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แจ้งว่า ได้จัดทำรายงานผลสำรวจความคิดเห็นต่อการจัดสวัสดิการที่เป็นมิตรต่อ ครอบครัวและแนวทางเพื่อสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว พร้อมทั้งส่งเสริมให้ทุกภาคมีส่วนร่วมและให้เป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน โดยนำสถาบันครอบครัวเป็นฐานของการพัฒนาสู่ความเข้มแข็งของสังคมผ่านกิจกรรมการรณรงค์ให้ "วันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว"เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้มีโอกาสใช้เวลาร่วมกันในครอบครัวมากขึ้นอันจะนำไปสู่การให้สถาบันครอบครัวทำหน้าที่หล่อหลอมสมาชิกให้เป็นคนดีของสังคม นั้น
      องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฏร์ จึงขอประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมวันอาทิตย์เป็นวันครอบครัวให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย พร้อมนี้
 
ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมวันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2567