Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
VDO กิจกรรม อบต.
แผนพัฒนาสี่ปี
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการประชุมประชาคมให้ความรู้ในการเพิ่มเติมและปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒)
Responsive image
      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๙ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อทบทวน ปรับปรุง และเพิ่มเติม แผนพัฒนาของ อบต.ให้สอดคล้องกับปัญหาความต้องการ แผนชุมชน นโยบายผู้บริหาร ตลอดจนแผนพัฒนาระดับอำเภอและจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์จึงได้ดำเนินการจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้านในตำบลคีรีราษฎร์ เพื่อสำรวจปัฐหาและความต้องการของประชาชน สรุปปัญหา ความต้องการ และจัำทำรายงานการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อกำหนดประเด็นการพัฒนา และทบทวนแผนชุมชน แผนพัฒนาตำบลต่อไป ทั้งนี้ตั้งแต่ วันที่  ๒๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒
         
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2562

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
เลขที่ 999 หมู่ที่ 9 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63160
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-5580-5555     E-mail : admin@khirirat.go.th


www.khirirat.go.th