Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานบริหารงานบุคคล
ข้อมูลเชิงสิถิติการให้บริการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
VDO กิจกรรม อบต.
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
สายด่วนคลายทุกข์
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน/เอกสารเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากร
คู่มือการให้บริการ
E-Service
ช่องทางร้องเรียนการทุจริตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565
Responsive image
วันศุกร์ ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ถึงฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 58/5
นายยงยุทธ แซ่ม้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ ดําเนินไปด้วยความเป็นธรรมโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กระบวนการทํางานแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยยึดหลักประชาชน เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างถูกต้องและยั่งยืนหลัก ๆ ทั้ง 6 ด้าน ดังนี้
1.นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. นโยบายด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม
4. นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
5. นโยบายด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
         
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2565