Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานบริหารงานบุคคล
ข้อมูลเชิงสิถิติการให้บริการ
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ. 2565
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
VDO กิจกรรม อบต.
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สายด่วนคลายทุกข์
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
Q&A กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน/เอกสารเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากร
คู่มือการให้บริการ
E-Service
ช่องทางร้องเรียนการทุจริต
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
ประชุมประชาคมให้ความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566
Responsive image
ระหว่างวันที่ 15 - 31 มีนาคม 2566  นายยงยุทธ แซ่ม้า นาย อบต.คีรีราษฎร์ คณะผู้บริหาร ปลัด อบต. หัวหน้าสำนัก,ผู้อำนวยการกอง และเจ้าหน้าที่ อบต.คีรีราษฎร์ ลงพื้นที่ดำเนินการจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้านในพื้นที่ตั้งแต่หมู่ที่ 1 - 13 ตำบลคีรีราษฎร์ เพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้เสนอปัญหาความต้องการ ความเดือดร้อน และสนับสนุนให้พี่น้องในพื้นที่ได้แสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำปัญหาความต้องการมาเป็นกรอบในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) และใช้เป็นแนวทางในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ และตรงตามความต้องการความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ โดยมีผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ร่วมประชาคม จำนวน  438  คน
         
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2566