Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานบริหารงานบุคคล
ข้อมูลเชิงสิถิติการให้บริการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ. 2565
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
VDO กิจกรรม อบต.
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สายด่วนคลายทุกข์
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
Q&A กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน/เอกสารเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากร
คู่มือการให้บริการ
E-Service
ช่องทางร้องเรียนการทุจริต
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองการศึกษา
Responsive image
Responsive image
นางเรณุกา กรสกุลภัสร์
ครูชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา 096-1845886
Responsive image
Responsive image
นางภาวิณี วรรณโสภา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 086-1842415
Responsive image
นางสาวทัศนีย์ ปุกปานันท์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 088-8146318
Responsive image
นางสาวมัทธนา เทพพิทักษ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 062-5955956
Responsive image
นางสาวประภัสสร ระวิสุวรรณ
ครูชำนาญการ 098-6855159
Responsive image
นางเรณุกา กรสกุลภัสร์
ครูชำนาญการ 096-1845886
Responsive image
นางพิศมัย พิทยาสท้านภพ
ครูชำนาญการ 061-2415768
Responsive image
นางสมหมาย ดาวงษ์
ครูชำนาญการ 084-5777620
Responsive image
นางอริสา แซ่ม้า
ครูชำนาญการ 062-2832659
Responsive image
นางจารุวรรณ ท้าววัฒนากุล
ครูชำนาญการ 062-2767466
Responsive image
นางนงลักษณ์ แซ่ท้าว
ครู 081-0378707
Responsive image
นางอัญชลีพร รัตนกุลอธิติวุฒิ
ครู 095-7823467
Responsive image
นางสาวลัดดา แสงทอง
ครู 089-5637057
Responsive image
ว่าง
ครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
ว่าง
ครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
ว่าง
ครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
ว่าง
ครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
ว่าง
ครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
ว่าง
ครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
ว่าง
ครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
ว่าง
ครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
ว่าง
ครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นายกมล สิริศิโรจน์
ผู้ช่วยนักสันทนาการ
Responsive image
นางสาวจีรนันท์ แซ่ย้าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นางสาวชัญญา วิทยากว้างไกล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
Responsive image
นางสาวจิราภรณ์ แสงท้าว
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
Responsive image
นางสาวกุลรัตน์ สืบทวีพิภพ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
Responsive image
นางสาวสุภาภรณ์ ทองสุระวิโรจน์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
Responsive image
นายพงษ์ศักดิ์ เล่าประดับทรัพย์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
Responsive image
นางสาวสุนิสา ศุคระศักดิ์สิทธิ์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
Responsive image
นางสาวณภัทธรา แซ่โซ้ง
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
Responsive image
นางสาวทิพวรรณ ยิ้มแย้ม
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
Responsive image
นางสาวหรรษรัตน์ เกษตรกุลทรัพย์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
Responsive image
นางสาววรรณิศา โชติคัคนานต์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
Responsive image
นางสาวศศิวิมล ชัยรัตนกุลเดช
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
Responsive image
นางสาวเตือนใจ ยั่งยืนหิรัญ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
Responsive image
นางสาวจิราภรณ์ ประทับใจ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
Responsive image
ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
Responsive image
ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
Responsive image
ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
Responsive image
ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
Responsive image
ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
Responsive image
ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
Responsive image
ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
Responsive image
ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
Responsive image
ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
Responsive image
ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
Responsive image
นางอาทิตยา เหล่าเสรีภาพ
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
Responsive image
นางสาวสุมาลี พยัคฆ์มังกร
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
Responsive image
นางสาวสุวนันท์ แซ่ย่าง
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
Responsive image
นายทรงสิทธิ์ พิทยาสท้านภพ
คนงาน
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
เลขที่ 999 หมู่ที่ 9 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63160
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-5580-5555     E-mail : saraban@khirirat.go.th

www.khirirat.go.th