Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
VDO กิจกรรม อบต.
แผนพัฒนาสามปี
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองการศึกษา
Responsive image
Responsive image
นางสาวทัศนีย์ ปุกปานันท์
นักวิชาการเงินและบัญชี ๓ รักษาราชการแทน หัวหน้าส่วนการศึกษา
Responsive image
Responsive image
นายกมล สิริศิโรจน์
ผู้ช่วยสันทนาการ
Responsive image
นางสาวกรรณิการ์ แซ่ยั้ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
Responsive image
นางสาวจีรนันท์ แซ่ย้าง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
Responsive image
นางสาวประภัสสร ระวิสุวรรณ
ครูผู้ดูแลเด็ก.ศพด.บ้านร่มเกล้าสหมิตร
Responsive image
นางอารี แซ่ย่าง
ครูผู้ดูแลเด็ก.ศพด.คีรีราษฎร์ 1
Responsive image
นางพิสมัย พิทยาสท้านภพ
ครูผู้ดูแลเด็ก.ศพด.คีรีราษฎร์ 2
Responsive image
นางสมหมาย ดาวงษ์
ครูผู้ดูแลเด็ก.ศพด.บ้านใหม่ยอดคีรี
Responsive image
นางอริสา แซ่ม้า
ครูผู้ดูแลเด็ก.ศพด.บ้านป่าคาใหม่
Responsive image
นางจารุวรรณ ท้าววัฒนากุล
ครูผู้ดูแลเด็ก.ศพด.บ้านป่าหวาย
Responsive image
นางฐิติมา แสนหาญชัย
ผช.ครูดูแลเด็ก ศพด.บ้านป่าหวาย
Responsive image
นายพงษ์ศักดิ์ เล่าประดับทรัพย์
ผช.ครูดูแลเด็ก ศพด.บ้านป่าหวาย
Responsive image
นางสาวสุนิสา เชอมึกู่
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก ศพด.บ้านร่มเกล้าสหมิตร
Responsive image
นางบุษบา วรภพโภคิน
ผช.ครูดูแลเด็ก ศพด.คีรีราษฎร์ 1
Responsive image
นางสาวทิพวรรณ ทองคำผุย
ผช.ครูดูแลเด็ก ศพด.คีรีราษฎร์ 1
Responsive image
นางนงลักษณ์ แซ่ท้าว
ผช.ครูดูแลเด็ก ศพด.คีรีราษฎร์ 1
Responsive image
นางสาวลัดดา แสงทอง
ผช.ครูดูแลเด็ก ศพด.บ้านใหม่ยอดคีรี
Responsive image
นางสาวณภัทรา แซ่โซ้ง
ผช.ครูดูแลเด็ก ศพด.บ้านใหม่ยอดคีรี
Responsive image
นางสาววาลี เกษตรกุลทรัพย์
ผช.ครูดูแลเด็ก ศพด.คีรีราษฎร์ 2
Responsive image
นางสาวฉันทนา แซ่ย่าง
ผช.ครูดูแลเด็ก ศพด.คีรีราษฎร์ 2
Responsive image
นางสาวนภเกตน์ เสถียรหิรัณย์
ผช.ครูดูแลเด็ก ศพด.คีรีราษฎร์ 3
Responsive image
นางสาวศศิวิมล ชัยรัตนกุลเดช
ผช.ครูดูแลเด็ก ศพด.บ้านป่าคาใหม่

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
เลขที่ 999 หมู่ที่ 9 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63160
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-5580-5555     E-mail : admin@khirirat.go.th


www.khirirat.go.th