Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานบริหารงานบุคคล
ข้อมูลเชิงสิถิติการให้บริการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
VDO กิจกรรม อบต.
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
สายด่วนคลายทุกข์
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือหรือมาตรฐานการฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการ
E-Service
ช่องทางร้องเรียนการทุจริต


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
การปฐมนิเทศคณะทำงาน ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย
Responsive image
 
การปฐมนิเทศคณะทำงาน ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย
                   วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายชานน  โชติคัคนานต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ พร้อมด้วยจ่าเอกสนิท  ดาวงษ์ ปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ หัวหน้าสำนัก/กอง องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ กล่าวต้อนรับและพบปะกับคณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ       (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์  ผู้เข้าปฐมนิเทศ ประกอบด้วย กลุ่มบัณฑิต จำนวน ๗ คน, กลุ่มประชาชนทั่วไป จำนวน ๕ คน รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๒ คน โดยมีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร เข้าร่วมปฐมนิเทศคณะทำงาน มีการประชุม ชี้แจงถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยแบ่งการทำงานออกเป็น ๖ กลุ่มงาน ดังนี้
          กลุ่มที่ ๑ กลุ่มงานการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)
          กลุ่มที่ ๒ กลุ่มงานข้อมูล / ติดตาม / เฝ้าระวัง COVID (ร่วมกับ ศบค.)
          กลุ่มที่ ๓ กลุ่มงาน Digitalizing Government Data (ร่วมกับ กพร.)
          กลุ่มที่ ๔ กลุ่มงานดำเนินกิจกรรม / โครงการยกระดับรายตำบล
          กลุ่มที่ ๕ กลุ่มงานพัฒนาทักษะอาชีพใหม่
          กลุ่มที่ ๖ กลุ่มงานการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรม
                   ซึ่งคณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ระยะในการปฏิบัติงาน ๑๑ เดือน เพื่อเป็นการพัฒนาตำบลคีรีราษฎร์ โดยใช้งานวิจัยเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบต่อไป
         
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 2564