Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานบริหารงานบุคคล
ข้อมูลเชิงสิถิติการให้บริการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
VDO กิจกรรม อบต.
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
สายด่วนคลายทุกข์
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน/เอกสารเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากร
คู่มือการให้บริการ
E-Service
ช่องทางร้องเรียนการทุจริตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บทบาทหน้าที่

ภารกิจ  อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
 
        อำนาจหน้าที่ของ อบต. ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖
อบต.มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม
มาตรา ๖๗  อบต.มีหน้าที่ต้องทำในเขต อบต. ดังต่อไปนี้
๑.  จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
๒.  รักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ำ  ทางเดิน  และที่สาธารณะ  รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกุล
๓.  ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
๔.  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๕.  ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม
๖.  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ
๗.  คุ้มครอง  ดูแล  และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๘.  บำรุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
๙.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย  โดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตาม   ความจำเป็นและสมควร
 
มาตรา  ๖๘  อบต.อาจจัดทำกิจการในเขต อบต.

๑.  ให้มีน้ำเพื่อการบริโภค  อุปโภค  และการเกษตร
๒.  ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
๓.  ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
๔.  ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม  การกีฬา  การพักผ่อนหย่อนใจ  และสวนสาธารณะ
๕.  ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
๖.  ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
๗.  บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร์
๘.  การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
๙.  หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.
๑๐.ให้มีตลาด  ท่าเทียบเรือ  และท่าข้าม
๑๑.กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
๑๒.การท่องเที่ยว
๑๓.การผังเมือง

อำนาจหน้าที่ของ อบต. ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  หมวดที่ ๒ มาตรา ๑๖  มีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริหารสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตนเอง  ดังนี้

๑.  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
๒.  การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก  ทางน้ำ  และทางระบายน้ำ
๓.  การจัดให้มีและควบคุมตลาด  ท่าเทียบเรือ  ท่าข้าม  และที่จอดรถ
๔.  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
๕.  การสาธารณูปการ
๖.  การส่งเสริม  การฝึกและประกอบอาชีพ
๗.  การพาณิชย์  และการส่งเสริมการลงทุน
๘.  การส่งเสริมการท่องเที่ยว
๙.  การจัดการศึกษา
๑๐.การสังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก  สตรี  คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส
๑๑.การบำรุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
๑๒.การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
๑๓.การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
๑๔.การส่งเสริมกีฬา
๑๕.การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
๑๖.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
๑๗.การรักษาความสะอาด  และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
๑๘.การกำจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  และน้ำเสีย
๑๙.การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว  และการรักษาพยาบาล
๒๐.การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
๒๑.การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
๒๒.การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
๒๓.การรักษาความปลอดภัย  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  และการอนามัยโรงมหรสพ  และ  สาธารณสถานอื่น ๆ
๒๔.การจัดการ  การบำรุงรักษา  และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้  ที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
๒๕.การผังเมือง
๒๖.การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
๒๗.การดูแลรักษาที่สาธารณะ
๒๘.การควบคุมอาคาร
๒๙.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓๐.การรักษาความสงบเรียบร้อย  การส่งเสริมและสนับสนุน  การป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๓๑.กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  ตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
เลขที่ 999 หมู่ที่ 9 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63160
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-5580-5555     E-mail : admin@khirirat.go.th


www.khirirat.go.th