Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
VDO กิจกรรม อบต.
แผนพัฒนาสี่ปี
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
06 ส.ค. 2563 ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
03 ส.ค. 2563 ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8)แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540 รอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563
03 ส.ค. 2563 ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
20 ก.ค. 2563 ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควัน รหัสครุภัณฑ์ ๐๕๔-๖๒-๐๐๑๐,๐๕๔-๖๒-๐๐๑๑,๐๕๔,๖๒-๐๐๑๒ จำนวน ๓ เครื่อง
16 ก.ค. 2563 ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศ นโยบายการบริการความเสี่ยงและการดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
03 ก.ค. 2563 ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศ ประชาสัมพันธ์ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 3
02 ก.ค. 2563 ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ยอดคีรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ก.ค. 2563 ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (รางน้ำพร้อมติดตั้ง) เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ โดยวิธีเฉพาะเจาจง
01 ก.ค. 2563 ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศ การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
30 มิ.ย. 2563 ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้เก็บเอกสารตู้เหล็กชนิดบานเลื่อนกระจก เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ โดยวิธีเฉพาะเจาจง

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
เลขที่ 999 หมู่ที่ 9 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63160
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-5580-5555     E-mail : admin@khirirat.go.th


www.khirirat.go.th