Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานการเจ้าหน้าที่
ข้อมูลเชิงสิถิติการให้บริการ
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ. 2565
ITA ปี พ.ศ. 2566
ITA ปี พ.ศ. 2567
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
VDO กิจกรรม อบต.
งานกิจการสภา
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สายด่วนคลายทุกข์
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
Q&A กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน/เอกสารเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากร
คู่มือการให้บริการ
E-Service
ช่องทางร้องเรียนการทุจริต
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นายจงศักดิ์ พุทธวงษ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ 089-8591483
Responsive image
Responsive image
Responsive image
ว่าง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางสาวพัชยา ไทยวิจิตร
หัวหน้าสำนักปลัด 084-5793366
Responsive image
Responsive image
นางภัคชุดา ปรีชาวัชรภัทร์
นักวิเคาะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 095-4460385
Responsive image
นางกฤติกา กุลยาทรัพย์
นักบริหารงานทั่วไป ชำนาญการ 081-0391779
Responsive image
นางวารี ขวัญวารี
หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 098-7623919
Responsive image
นายศุภอรรถ มะโนเสาร์
นิติกร ปฏิบัติการ 082-7650671
Responsive image
นายบุญนาค กิตติยังกุล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน 093-2841333
Responsive image
นางสาวอรวรรณ ทองประสงค์
เจ้าพนักงานธุรการ 0882738950
Responsive image
นางขนิษฐา ว่างเจริญกิจ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Responsive image
นางสาวศรุดา ศรีไกรวรรณ
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
Responsive image
นางสาวณัฐพร แซ่ย่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นายอภิชาติ ยั่งยืนปิยรัตน์
คนสวน
Responsive image
นางสาวศิริญาพร แซ่เฮอ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร
Responsive image
นายพงศภัค แซ่ว่าง
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
นายวันชัย อย่างมงคล
คนสวน
Responsive image
นายชาติชาย แซ่ย่าง
พนักงานดับเพลิง
Responsive image
นายเช่ง แซ่ท้าว
พนักงานดับเพลิง
Responsive image
นายสุชาติ ชัยวรการ
พนักงานดับเพลิง
Responsive image
นายทักษิณ ศรีธีระวัฒน์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
Responsive image
นายเย้ แซ่ว่าง
พนักงานดับเพลิง
Responsive image
นายชนะชาติ ว่านเจริญรุ่ง
พนักงานดับเพลิง
Responsive image
นางสาวสายชล แซ่เท้า
ภารโรง
Responsive image
นางสาวจินตนา แซ่ท้าว
คนงาน
Responsive image
นายอำพล แซ่ม้า
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
Responsive image
นายสันติสุข แซ่กือ
พนักงานดับเพลิง
Responsive image
นายอินทฤทธิ์ คีรีเกียรติภูมิ
พนักงานดับเพลิง
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
เลขที่ 999 หมู่ที่ 9 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63160
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-5580-5555     E-mail : saraban@khirirat.go.th

www.khirirat.go.th