Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานบริหารงานบุคคล
ข้อมูลเชิงสิถิติการให้บริการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
VDO กิจกรรม อบต.
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
สายด่วนคลายทุกข์
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือหรือมาตรฐานการฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการ
E-Service
ช่องทางร้องเรียนการทุจริต


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการขั้นพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม
     ตำบลคีรีราษฎร์ มีถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต ถนนลูกรัง และมีสะพานจำนวนมาก ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบดูแลของ อบต.คีรีราษฎร์

การโทรคมนาคม
   - ที่ทำการไปรษณีย์  จำนวน  1  แห่ง
   - สถานีโทรคมนาคมอื่นๆ  จำนวน  9  แห่ง

การไฟฟ้า
   - หมู่บ้านที่ใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  จำนวน  11  หมู่บ้าน
   - หมู่บ้านที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์  จำนวน  1  หมู่บ้าน

แหล่งน้ำธรรมชาติ
   - ลำน้ำ, ห้วย  จำนวน  6  แห่ง
   - บึง, หนองและอื่นๆ  จำนวน  3  แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
   - ฝาย  จำนวน  8  แห่ง
   - บ่อโยก, บ่อบาดาล  จำนวน  13  แห่ง
   - ประปาภูเขา  จำนวน  26  แห่ง
   - ประปาหมู่บ้าน  จำนวน  5  แห่ง


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
เลขที่ 999 หมู่ที่ 9 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63160
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-5580-5555     E-mail : admin@khirirat.go.th


www.khirirat.go.th